خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
 • ۵ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۳۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۳۳/۵۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۲
 • ۶۲ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۱۱۶۲۱ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۳۴۶ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

۶۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۳%
خوداستنادی (دانشکده)
۸%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۵۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

روند طرح‌هاي پژوهشي

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

فهرست طرح‌هاي پژوهشي مصوب

 • نمایش تا از کل مورد

گروه‌هاي آموزشي

ژئومورفولوژی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

آب و هواشناسی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

جنگلداری

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

شیلات

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

محیط زیست

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

مرتع و آبخیزداری

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات