حذف ۲ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۱۲/۴
 • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۶۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۱/۴۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۲۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۳۱ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۴۴۲۹ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۳۸۶ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۳۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۶%
خوداستنادی دانشکده
۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۳%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Impact Factor J. Cite Score Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

علوم و مهندسی باغبانی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

علوم و مهندسی خاک

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

علوم دامی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات

مهندسی آب

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

گیاه پزشکی

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات

زراعت و اصلاح نباتات

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات

مهندسی بیوسیستم

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات

اقتصاد کشاورزی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات